Ostrovské rybníky

R.KV.03
Lokalizace: 50.297023N 12.915317E
Rozloha: 74,588 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Nadmořská výška: 419 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Leží 2 km JZ od Ostrova, připomínají typický ráz krajiny s mokřady v podkrušnohorském úvalu v minulém století. Významné ornitologicky a botanicky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,669 ha 2,24 1,64
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 2,733 ha 3,66 2,16
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,421 ha 0,56 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,595 ha 4,82 1,84
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,998 ha 1,34 2,31
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,202 ha 0,27 1,89
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,087 ha 0,12 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 13,426 ha 18 2,52
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 5,892 ha 7,9 2,19
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2,870 ha 3,85 2,93
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 9,961 ha 13,36 2,14
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 20,857 ha 27,96 2,13

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2010
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2010
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Dianthus superbus subsp. superbus hvozdík pyšný pravý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Vážky Sympecma paedisca šídlatka kroužkovaná Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Anas acuta ostralka štíhlá Kriticky ohrožený -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2014
Savci Procyon lotor mýval severní -- -- Nevyhodnocený (NE) BL1, 1143/2014 2014
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Ptáci Anas querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 64

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.