Ostrovské rybníky

R.KV.03
Lokalizace: 50.297023N 12.915317E
Rozloha: 74,588 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Nadmořská výška: 419 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Leží 2 km JZ od Ostrova, připomínají typický ráz krajiny s mokřady v podkrušnohorském úvalu v minulém století. Významné ornitologicky a botanicky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,669 ha 2,24 1,64
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 2,733 ha 3,66 2,16
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,421 ha 0,56 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,595 ha 4,82 1,84
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,998 ha 1,34 2,31
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,202 ha 0,27 1,89
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,087 ha 0,12 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu <i>Magnopotamion</i> nebo <i>Hydrocharition</i> 13,426 ha 18 2,52
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>) 5,892 ha 7,9 2,19
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2,870 ha 3,85 2,93
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i>, <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>) 9,961 ha 13,36 2,14
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) 20,857 ha 27,96 2,13

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2010
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2010
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2018
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2014
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2017
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2018
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Anas querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 64

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.