Ostrovské rybníky

R.KV.03
Lokalizace: 50.297023N 12.915317E
Rozloha: 74.588 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 419 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Leží 2 km JZ od Ostrova, připomínají typický ráz krajiny s mokřady v podkrušnohorském úvalu v minulém století. Významné ornitologicky a botanicky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.998 ha 1.34 2.31
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 13.426 ha 18 2.52
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.087 ha 0.12 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 9.961 ha 13.35 2.14
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.421 ha 0.56 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.669 ha 2.24 1.64
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.595 ha 4.82 1.84
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 5.892 ha 7.9 2.19
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.202 ha 0.27 1.89
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.871 ha 3.85 2.93
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 2.733 ha 3.66 2.16
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 20.857 ha 27.96 2.13

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2002
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2003
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Savci Procyon lotor mýval severní -- -- -- BL1, 1143/2014 2014
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Carex paniculata ostřice latnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Carex appropinquata ostřice odchylná -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Cirsium eriophorum pcháč bělohlavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2010
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 35

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.