Pastviště u Fínů

R.KT.07
Lokalizace: 49.210018N 13.571918E
Rozloha: 10,621 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, NPP
Nadmořská výška: 566 - 630 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,107 ha 1,01 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,668 ha 6,29 2,38
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,288 ha 12,13 1
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,049 ha 0,46 3
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 1,572 ha 14,8 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,833 ha 17,26 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,157 ha 1,48 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,005 ha 0,05 1,3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,890 ha 8,38 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2018
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum subnitens rašeliník lesklý -- HD V -- -- 2012
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2012
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2012
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2012
Cévnaté rostliny Pinguicula vulgaris tučnice obecná Silně ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Caltha palustris subsp. laeta blatouch bahenní horský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Gentianella praecox subsp. bohemica hořeček mnohotvarý český Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ryby a mihule Salvelinus fontinalis siven americký -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2013
Houby Clavaria zollingeri kuřátko Zollingerovo -- -- Nezvěstný (EX?) -- 2014
Cévnaté rostliny Hieracium lactucella chlupáček myší ouško -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 70

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.