Pastviště u Fínů

R.KT.07
Lokalizace: 49.210018N 13.571918E
Rozloha: 10,621 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, NPP
Nadmořská výška: 566 - 630 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,049 ha 0,46 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,157 ha 1,48 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,005 ha 0,05 1,3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,833 ha 17,26 1
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 1,572 ha 14,8 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,668 ha 6,29 2,38
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,288 ha 12,13 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,107 ha 1,01 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,890 ha 8,38 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Aphanes arvensis nepatrnec rolní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Sphagnum contortum rašeliník modřínový -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Sphagnum subnitens rašeliník lesklý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Tomentypnum nitens vlasolistec vlhkomilný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Měkkýši Aplexa hypnorum levotočka bažinná -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2012
Měkkýši Vertigo angustior vrkoč útlý -- HD II Zranitelný (VU) -- 2012
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Ortopteroidní hmyz Gryllus campestris cvrček polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 70

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.