Rokytnice

R.KT.05
Lokalizace: 50.282965N 12.170375E
Rozloha: 222.993 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nadmořská výška: 599 - 656 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Říčka s výskytem perlorodky říční.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.214 ha 0.1 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 10.462 ha 4.69 3.58
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.745 ha 0.33 1.29
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.947 ha 0.42 2.98
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.043 ha 0.47 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.948 ha 1.77 3.48
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.260 ha 0.57 3.86
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 2.861 ha 1.28 3.82
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 19.529 ha 8.76 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 12.813 ha 5.75 3.05
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 6.655 ha 2.98 2.49
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 6.263 ha 2.81 3.19
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.095 ha 0.04 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.444 ha 0.2 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.645 ha 2.08 4
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aplotarsus incanus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Brouci Athous zebei -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2012
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2010
Ryby a mihule Leuciscus idus jelec jesen Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2006
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 40

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.