Rokytnice

R.KT.05
Lokalizace: 50.282965N 12.170375E
Rozloha: 222,993 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL
Nadmořská výška: 599 - 656 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Říčka s výskytem perlorodky říční.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,214 ha 0,1 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 10,462 ha 4,69 3,58
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,745 ha 0,33 1,29
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,947 ha 0,42 2,98
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,043 ha 0,47 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3,948 ha 1,77 3,48
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,260 ha 0,57 3,86
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 2,861 ha 1,28 3,82
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 19,529 ha 8,76 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 12,813 ha 5,75 3,05
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 6,655 ha 2,98 2,49
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 6,263 ha 2,81 3,19
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,095 ha 0,04 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,444 ha 0,2 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4,645 ha 2,08 4
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2012
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2012
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2012
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2015
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 40

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.