Bílá strž

R.KT.04
Lokalizace: 49.186744N 13.150324E
Rozloha: 146,144 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Jiné vodní a bažinné biotopy
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 750 - 1237 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rezervace v údolí Bílého potoka s vodopádem vysokým 14,5 m. V horní části peřejí se nacházejí obří hrnce ve svoru. Lesní porosty jsou převážně jedlobukosmrkové, zčásti také jeřábové smrčiny.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 62,053 ha 42,46 1,49
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 65,096 ha 44,54 2,64
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5,006 ha 3,43 2,06
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,543 ha 0,37 1,06

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2012
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2013
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Huperzia selago vranec jedlový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.