Čertovo jezero

R.KT.03
Lokalizace: 49.166222N 13.196734E
Rozloha: 34.519 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Horské jezero
Stupeň ochrany: NPR
Nadmořská výška: 883 - 1212 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Součást NPR Černé a Čertovo jezero (152 ha). Obě jezera jsou würmského stáří a vyplňují ledovcové kotle, vytvořené ve svorech a svorových rulách Královského hvozdu. Karová stěna s lavinovým svahem k jezeru je celá zalesněná. Průměrná hloubka jezera činí 17,9 m.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 11.446 ha 33.16 1.27
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2.270 ha 6.58 1.17
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.043 ha 0.12 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 10.455 ha 30.29 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.064 ha 0.18 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 9.553 ha 27.68 1.2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.163 ha 0.47 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.525 ha 1.52 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2001
Mechorosty Pohlia longicolla -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Mechorosty Lophoziopsis longidens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2012
Mechorosty Dicranodontium asperulum dvouhrotcovka drsná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Mechorosty Dicranum majus dvouhrotec velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Calypogeia suecica kryjnice švédská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Mechorosty Cephalozia leucantha křepenka bledá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Mechorosty Cephalozia catenulata křepenka řetízkovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Mechorosty Plagiothecium neckeroideum lesklec sourubkovitý -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Mechorosty Nardia compressa okružnice stlačená -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Mechorosty Moerckia blyttii oleška Blyttova -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 33

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.