Černá struha

R.KO.03
Lokalizace: 50.01838N 15.293833E
Rozloha: 164.106 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Nadmořská výška: 191 - 200 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Černá struha je staré průtočné meandrující labské rameno, které bylo už v dávné době upraveno jako náhon k Bašteckému mlýnu u Starého Kolína. Černá struha je posledním meandrujícím říčním úsekem na Labi ve středním Polabí a proto má mimořádný význam jako unikátní ukázka polabské přírody před regulací Labe.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.611 ha 1.59 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.012 ha 0.01 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 9.631 ha 5.87 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 8.760 ha 5.34 2.3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.451 ha 0.27 1
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.327 ha 1.42 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 8.651 ha 5.27 2.1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.432 ha 0.26 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 42.342 ha 25.8 1.96
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.906 ha 1.77 2.18
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.767 ha 0.47 3.85
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.989 ha 0.6 2.04
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.259 ha 0.16 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Protaetia aeruginosa -- -- -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2001
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2004
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Loranthus europaeus ochmet evropský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex buekii ostřice Buekova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Carex curvata ostřice křivoklasá -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 36

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.