Mlýnský a Spálený les

R.KM.03
Lokalizace: 49.338102N 17.367443E
Rozloha: 571,334 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 186 - 192 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lužní les typu tvrdého luhu v aluviu Moravy, na soutoku Moravy a jejího levého přítoku Moštěnky. Severním okrajem Mlýnského lesa protéká neregulovaný meandrující tok Malé Bečvy (Dolní B.), který odděluje Mlýnský les od Spáleného lesa, ležícího na pravém břehu regulovaného úseku Malé Bečvy až po trať Brno – Přerov. Za železniční tratí pokračuje lužní les stejného charakteru s názvem Včelín – již v Olomoucké oblasti. Lokalita má charakter přírodě blízkého lužního lesa s množstvím víceméně trvale nebo periodicky zvodnělých slepých ramen. Ze západu přiléhají k lužnímu lesu zbytky nivních, kdysi zaplavovaných luk s rozptýlenými soliterními stromy, skupinami stromů a liniovou zelení, čímž je místy vytvořen plynulý přechod mezi lesem a zemědělskými kulturami a krajina má parkový charakter (obdoba v Lednicko-valtickém areálu). Botanicky a ornitologicky významná lokalita.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 25,153 ha 4,4 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,192 ha 0,03 2
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,254 ha 0,04 2,49
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,419 ha 0,25 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) 7,420 ha 1,3 2,35
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,148 ha 0,2 3,53
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>) a jilmem habrolistým (<i>Ulmus minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo jasanem úzkolistým (<i>Fraxinus angustifolia</i>) podél velkých řek (<i>Ulmenion minoris</i>) 328,465 ha 57,49 2,62
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>) a jilmem habrolistým (<i>Ulmus minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo jasanem úzkolistým (<i>Fraxinus angustifolia</i>) podél velkých řek (<i>Ulmenion minoris</i>) 24,600 ha 4,31 2,57
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>) a jilmem habrolistým (<i>Ulmus minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo jasanem úzkolistým (<i>Fraxinus angustifolia</i>) podél velkých řek (<i>Ulmenion minoris</i>) 28,452 ha 4,98 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,236 ha 0,22 2,9
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,107 ha 0,02 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,107 ha 0,02 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2015
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Lathyrus palustris hrachor bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Malus sylvestris jabloň lesní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2014
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2014
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2011
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Pluvialis apricaria kulík zlatý -- -- -- -- 2013
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2016
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 115

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.