Chropyňský rybník

R.KM.02
Lokalizace: 49.354114N 17.369599E
Rozloha: 30,743 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, NPP
Nadmořská výška: 189 - 191 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník na okraji sídelní aglomerace, částečně lemovaný břehovými porosty. Využíván hospodářsky jako chovný rybník SR Přerov. Rybník je chráněn jako lokalita kotvice (intenzivní rybniční hospodaření omezováno statutem rezervace, takže populace je v uspokojivém stavu) a hnízdiště racka chechtavého.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,740 ha 8,91 1,32
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,827 ha 2,69 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,644 ha 2,09 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 18,641 ha 60,63 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ryby a mihule Hypophthalmichthys molitrix tolstolobik bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2011
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2011
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2011
Ryby a mihule Micropterus salmoides okounek pstruhový -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2011
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2011
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Vážky Coenagrion pulchellum šidélko širokoskvrnné -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Podiceps grisegena potápka rudokrká Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2013
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2013
Měkkýši Anodonta cygnea škeble rybničná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 117

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.