Bašňov

R.KM.01
Lokalizace: 49.251895N 17.456218E
Rozloha: 34,888 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 191 - 200 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Zamokřené plochy a kanály, dříve zemědělsky využívané, většinou jako orná půda. Stanoviště mokřadních druhů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 11,576 ha 33,18 1,26
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 8,320 ha 23,85 1,35
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,128 ha 14,7 1,56
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,002 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,325 ha 6,67 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Saturnia pyri martináč hrušňový Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Circus pygargus moták lužní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Remiz pendulinus moudivláček lužní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2016
Savci Ondatra zibethicus ondatra pižmová -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2012
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2015
Ptáci Anas acuta ostralka štíhlá Kriticky ohrožený -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2018
Ptáci Falco subbuteo ostříž lesní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Motýli Iphiclides podalirius otakárek ovocný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ryby a mihule Misgurnus fossilis piskoř pruhovaný Ohrožený HD II Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
První 1 2 3 4 5 6 7 8 Poslední Zobrazeno: 45 - 60 z 109

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.