Záplavy

R.KL.03
Lokalizace: 50.138728N 14.021503E
Rozloha: 82,913 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 374 - 400 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Vodní nádrž a mokřady v proláklině potoka Kačák, vzniklé přirozeným propadáváním terénu vlivem poddolování. Ornitologicky významné území (tah i hnízdění), zjištěno 176 druhů ptáků, z toho 60 hnízdících.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,841 ha 1,01 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,858 ha 1,03 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,086 ha 0,1 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,405 ha 1,69 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,646 ha 0,78 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 8,776 ha 10,58 2,28
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,607 ha 0,73 3,5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,772 ha 2,14 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 52,200 ha 62,96 2,04
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,154 ha 0,19 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,742 ha 0,9 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gavia arctica potáplice severní -- BD I -- -- 2020
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2016
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2020
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Spatula clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Numenius arquata koliha velká Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Spatula querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 78

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.