Záplavy

R.KL.03
Lokalizace: 50.138728N 14.021503E
Rozloha: 82.913 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 374 - 400 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Vodní nádrž a mokřady v proláklině potoka Kačák, vzniklé přirozeným propadáváním terénu vlivem poddolování. Ornitologicky významné území (tah i hnízdění), zjištěno 176 druhů ptáků, z toho 60 hnízdících.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.742 ha 0.9 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.154 ha 0.19 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 52.200 ha 62.96 2.04
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.772 ha 2.14 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.607 ha 0.73 3.5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 8.776 ha 10.58 2.28
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.646 ha 0.78 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.405 ha 1.69 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.086 ha 0.1 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.858 ha 1.04 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.841 ha 1.01 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Acanthis flammea -- -- -- -- -- 2015
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2003
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2013
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2008
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Reynoutria sachalinensis křídlatka sachalinská -- -- -- BL2 2003
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 44

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.