Niva Lučiny s rybníky Košťálovským a Volenským

R.KI.07
Lokalizace: 49.806178N 18.328489E
Rozloha: 159,422 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Nadmořská výška: 213 - 263 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Poměrně zachovalá niva řeky Lučiny s neregulovaným tokem, zbytky mrtvých ramen, tůňkami a fragmenty mokřadních lesů, plnicí funkci refugia zejména ohrožených druh živočichů. V Košťálovském rybníku výskyt as. Nymphoidetum peltatae, v obou rybnicích zachovalé rákosiny.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0,001 ha -- 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 15,536 ha 9,75 3,8
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,510 ha 3,46 1,26
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 23,115 ha 14,5 3,32
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,072 ha 0,05 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,475 ha 2,18 1,1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3,116 ha 1,95 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2012
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2012
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2012
Vážky Ophiogomphus cecilia klínatka rohatá Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 62

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.