Rybníky u Rychvaldu

R.KI.02
Lokalizace: 49.865055N 18.391085E
Rozloha: 335,529 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Kanál, stoka, příkop
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PR, EVL, PO
Nadmořská výška: 215 - 254 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava rybníků představující spolu s Karvinskými nejzachovalejší rybniční soustavy na Karvinsku, proto je velmi žádoucí jejich komplexní ochrana. Jsou intenzivně rybníkářsky obhospodařovány. Rybník Skučák (PR) je zčásti zarostlý rákosinami.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,666 ha 0,2 2,79
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,570 ha 0,17 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,043 ha 0,01 4
V1D Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s nepukalkou plovoucí (<i>Salvinia natans</i>) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,005 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 11,580 ha 3,45 2,03
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7,110 ha 2,12 3,04
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,862 ha 1,45 3,55
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,541 ha 0,16 3
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1,929 ha 0,57 2
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 10,185 ha 3,04 2,98
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 33,395 ha 9,95 2,03
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4,003 ha 1,19 2,23
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,194 ha 0,06 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,432 ha 1,92 3,9
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 4,923 ha 1,47 2,54
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Graptodytes bilineatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Helochares lividus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2018
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Porzana porzana chřástal kropenatý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2010
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2010
Měkkýši Perforatella bidentata dvojzubka lužní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 112

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.