Karvinské rybníky “Olšiny”

R.KI.01
Lokalizace: 49.881434N 18.507284E
Rozloha: 275,068 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP
Nadmořská výška: 213 - 227 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rákosiny se v této soustavě vyskytují již pouze u rybníků Sirotek, Šafář, Panic, Vdovec, Ženich. Řečanečka menší se nachází pouze v rybníce Sirotek a Ženich. Ostatní rybníky byly zřejmě v důsledku příliš intenzivního obhospodařování z hlediska přírodní hodnoty znehodnoceny (chybí litorální pásma, jakékoliv vodní rostliny, hráze jsou bez povolení zpevňovány hlušinou a tím dochází k likvidaci dřevin na hrázích, včetně staletých dubů). Nádrže jsou velmi přerybněny. Součástí lokality je i navržené chráněné území Lazecká remíza.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,396 ha 0,14 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 10,798 ha 3,93 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,013 ha -- 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,195 ha 0,07 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4,226 ha 1,54 1,2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4,756 ha 1,73 1,07
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7,272 ha 2,64 3,45
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,362 ha 0,13 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 10,406 ha 3,78 2,51
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 6,935 ha 2,52 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,744 ha 0,63 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,042 ha 0,02 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 17,934 ha 6,52 2,37

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Osmoderma barnabita páchník hnědý Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Uloma culinaris kmenař trouchový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2014
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 92

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.