Doubrava

R.KH.02
Lokalizace: 49.962557N 15.440422E
Rozloha: 257.660 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nadmořská výška: 199 - 256 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Řeka meandrující krajinou pahorkatinného rázu. Jedná se o tok Doubravy (včetně vedlejších koryt a náhonů) mezi Žleby a ústím Labe. Tok je na značné části neregulovaný s několika jezy.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.241 ha 0.09 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.086 ha 0.03 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.161 ha 0.06 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 15.301 ha 5.94 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 6.144 ha 2.38 1.98
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.403 ha 0.93 2.38
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.233 ha 0.48 2.14
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.171 ha 0.07 2
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 9.213 ha 3.58 3.92
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.689 ha 0.27 3.95
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 7.548 ha 2.93 3.92
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.375 ha 0.53 2.16
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.285 ha 2.44 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1.988 ha 0.77 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Donacia crassipes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2011
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2004
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Galega officinalis jestřabina lékařská -- -- Téměř ohrožený (NT) BL2 2008
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2011
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2001
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2004
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- -- BL3 2004
Vážky Gomphus vulgatissimus klínatka obecná -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Vážky Ophiogomphus cecilia klínatka rohatá Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2011
Vážky Gomphus flavipes klínatka žlutonohá Silně ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2011
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 49

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.