Bukovec

R.JN.05
Lokalizace: 50.813826N 15.357009E
Rozloha: 58.753 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 800 - 950 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nelesní část přírodní rezervace tvořená prameništi a podmáčenými loukami (tzv. upolínová louka a pralouka) s významnou flórou ovlivněnou čedičovým geologickým podložím. Rostlinná společenstva sv. Caricion fuscae, Calthion, Cardamino-Montion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.768 ha 3.01 2.75
L5.2 Horské klenové bučiny 9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) 11.295 ha 19.22 1.91
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 3.515 ha 5.98 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3.004 ha 5.11 3.91
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 14.077 ha 23.96 2.16
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.718 ha 1.22 1.6
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.578 ha 0.98 3
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.800 ha 3.06 1.2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.007 ha 0.01 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.710 ha 2.91 1.98
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.289 ha 0.49 1
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.049 ha 0.08 1
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.397 ha 0.68 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.161 ha 0.27 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.006 ha 5.12 1.76
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Buprestis rustica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Dvoukřídlí Brachypalpus laphriformis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Dvoukřídlí Xylota ignava -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Dvoukřídlí Didea alneti -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Luzula sudetica bika sudetská -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2006
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2009
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Corydalis intermedia dymnivka bobovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Gentiana asclepiadea hořec tolitovitý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Lathyrus linifolius hrachor horský -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 60

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.