Malá Strana

R.JN.02
Lokalizace: 50.764908N 15.20626E
Rozloha: 49,680 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PR
Nadmořská výška: 736 - 752 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Enkláva typických podhorských luk s vysoko položenou hladinou podzemní vody, prameniště a přechodové rašeliniště, malý rybník. Četné žulové výchozy, cenná rostlinná společenstva, např. sv. Calthion a Caricion fuscae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,038 ha 0,08 4
L5.2 Horské klenové bučiny 9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) 0,540 ha 1,09 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 7,681 ha 15,46 2,26
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,278 ha 0,56 3
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,120 ha 0,24 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,094 ha 0,19 1,93
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,465 ha 0,94 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,043 ha 4,11 2,29
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,006 ha 4,04 2,11
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 7,230 ha 14,55 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 3,801 ha 7,65 2,28
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1,415 ha 2,85 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,250 ha 2,52 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2,410 ha 4,85 2,42
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,015 ha 2,04 2,38
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Meum athamanticum koprník štětinolistý Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Platanthera chlorantha vemeník zelenavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Montia hallii zdrojovka potoční Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Montia fontana zdrojovka hladkosemenná pravá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Pedicularis palustris všivec bahenní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii prstnatec Fuchsův pravý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 51

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.