Malá Strana

R.JN.02
Lokalizace: 50.764908N 15.20626E
Rozloha: 49.680 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 736 - 752 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Enkláva typických podhorských luk s vysoko položenou hladinou podzemní vody, prameniště a přechodové rašeliniště, malý rybník. Četné žulové výchozy, cenná rostlinná společenstva, např. sv. Calthion a Caricion fuscae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.038 ha 0.08 4
L5.2 Horské klenové bučiny 9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) 0.540 ha 1.09 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 7.681 ha 15.46 2.26
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.278 ha 0.56 3
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.120 ha 0.24 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.094 ha 0.19 1.93
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.465 ha 0.94 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.043 ha 4.11 2.29
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.005 ha 4.04 2.11
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 7.230 ha 14.55 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 3.800 ha 7.65 2.28
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.415 ha 2.85 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.250 ha 2.52 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2.410 ha 4.85 2.42
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.015 ha 2.04 2.38
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Dvoukřídlí Trichopsomyia flavitarsis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Dvoukřídlí Anasimyia lineata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Dvoukřídlí Microdon mutabilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Dvoukřídlí Spazigaster ambulans -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Dvoukřídlí Temnostoma bombylans -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Dvoukřídlí Anasimyia contracta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Dvoukřídlí Xylota ignava -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Lišejníky Cladonia norvegica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Lišejníky Cladonia scabriuscula -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Dvoukřídlí Didea alneti -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Luzula sudetica bika sudetská -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 41

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.