Rašeliniště Bažantka

R.JI.01
Lokalizace: 49.234056N 15.425537E
Rozloha: 23,715 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 593 - 599 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex rašelinných luk v okolí rybníků Doupský a Drdák. Zjištěna společenstva sv. Sphagno-Caricetum rostratae, Sphagno-Tomenthypnion, Eriophorion gracilis, Caricion fuscae. Lokalita, jejíž část je vyhlášena jako PR, zarůstá náletem olší, bříz a vrb. Částečně je ovlivněna melioracemi ze 70. let.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4,128 ha 17,4 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,819 ha 3,45 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,586 ha 2,47 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,387 ha 10,07 1,32
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,188 ha 5,01 2,38
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0,465 ha 1,96 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4,179 ha 17,62 1,96
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,265 ha 9,55 3,39

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Měkkýši Pisidium milium hrachovka prosná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2012
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Leccinum variicolor kozák barvoměnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
První 1 2 3 4 5 6 7 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 98

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.