Rašeliniště Bažantka

R.JI.01
Lokalizace: 49.234056N 15.425537E
Rozloha: 23,715 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 593 - 599 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex rašelinných luk v okolí rybníků Doupský a Drdák. Zjištěna společenstva sv. Sphagno-Caricetum rostratae, Sphagno-Tomenthypnion, Eriophorion gracilis, Caricion fuscae. Lokalita, jejíž část je vyhlášena jako PR, zarůstá náletem olší, bříz a vrb. Částečně je ovlivněna melioracemi ze 70. let.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4,128 ha 17,4 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,819 ha 3,45 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,586 ha 2,47 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,387 ha 10,07 1,32
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,188 ha 5,01 2,38
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0,465 ha 1,96 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4,179 ha 17,62 1,96
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,265 ha 9,55 3,39

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Bombus campestris pačmelák ladní Ohrožený -- -- -- 2014
Blanokřídlí Bombus pratorum čmelák luční Ohrožený -- -- -- 2014
Blanokřídlí Formica picea mravenec rašelinný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Blanokřídlí Bombus terrestris čmelák zemní Ohrožený -- -- -- 2014
Blanokřídlí Bombus hypnorum čmelák rokytový Ohrožený -- -- -- 2014
Blanokřídlí Bombus pascuorum čmelák rolní Ohrožený -- -- -- 2014
Blanokřídlí Bombus lapidarius čmelák skalní Ohrožený -- -- -- 2014
Blanokřídlí Bombus jonellus čmelák drobný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Bagous frit -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Carabus scheidleri střevlík Scheidlerův Ohrožený -- -- -- 2014
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Cryptocephalus octopunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2014
Brouci Donacia crassipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 98

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.