Rajchéřovské rybníky (Kačer a Rajchéřovský)

R.JH.10
Lokalizace: 48.969884N 15.191921E
Rozloha: 107,890 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 610 - 653 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava dvou větších rybníků – rybníka Kačer a Rajchéřovského. Rybník Rajchéřovský značně zazemněný, s litorálními porosty sv. Phragmition s převahou Glyceria maxima, významný však zejména bohatými populacemi obojživelníků. Rybník Kačer mezo-oligotrofní s písčitým dnem, jen s fragmentárními úzkými litorálními porosty sv. Phragmition a Caricion rostratae a s cennými společenstvy obnaženého dna. Ve zrašelinělých výtopách a v okolí rybníků komplex luční mokřadní a rašelinné vegetace sv. Sphagno-Caricion canescentis, Caricion fuscae, Molinion a Violion caninae. Sukcesní přirozená olšina v místě bývalé osady.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,041 ha 0,04 4
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,045 ha 0,04 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,290 ha 0,27 3,78
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,426 ha 0,4 1,26
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,592 ha 0,55 4
T8.2A Sekundární podhorská a horská vřesoviště s výskytem jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0,814 ha 0,75 2,46
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,987 ha 0,92 3,71
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,510 ha 1,4 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4,452 ha 4,13 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5,020 ha 4,65 2,5
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 9,423 ha 8,73 2,61
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 10,646 ha 9,87 2,74
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 21,302 ha 19,74 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Carabus arcensis arcensis -- Ohrožený -- -- -- 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2021
Netopýři Plecotus auritus netopýr ušatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Vespertilio murinus netopýr pestrý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 58

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.