Blanko

R.JH.07
Lokalizace: 49.01165N 15.070482E
Rozloha: 33.396 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 600 - 600 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mezotrofní větší rybník v jižní části Českomoravské vrchoviny JZ od Nové Bystřice. Zachované úzké pásmo litorálních porostů sv. Phragmition communis (as. Typhetum angustifoliae, T. latifoliae, Phragmitetum communis), porosty vysokých ostřic sv. Caricion gracilis (Caricetum gracilis, C. vesicariae) východně od rybníka komplex mokřadní a rašelinné vegetace sv. Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis, Molinion, Calthion, Salicion cinereae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.048 ha 0.14 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4.422 ha 13.24 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.947 ha 5.83 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.869 ha 2.6 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.142 ha 0.42 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.168 ha 3.5 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.195 ha 3.58 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 2.370 ha 7.1 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.585 ha 10.74 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.283 ha 0.85 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5.082 ha 15.22 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.992 ha 2.97 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Dytiscus circumcinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Měkkýši Segmentina nitida lištovka lesklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Carex elata ostřice vyvýšená -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2014
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.