Králek

R.JH.06
Lokalizace: 49.176023N 14.896717E
Rozloha: 6,242 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 482 - 488 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Malý mezo-oligotrofní rybník JV od Kardašovy Řečice, sycený převážně z lesního komplexu na východní straně. Poměrně strmé břehy bez litorální vegetace, čisté písčité dno se souvislými submerzními porosty sv. Littorellion (as. Littorello-Eleocharitetum acicularis).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,376 ha 6,03 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,882 ha 30,14 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,188 ha 3,01 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,730 ha 11,7 2,45
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,753 ha 12,06 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,305 ha 4,88 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Dytiscus circumflexus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ploštice Micronecta minutissima -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Jepice Caenis lactea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2007
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2007
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2001
Měkkýši Gyraulus acronicus kružník severní -- -- Ohrožený (EN) -- 2005
Cévnaté rostliny Batrachium aquatile lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2007
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Carex bohemica ostřice šáchorovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2007
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Potamogeton obtusifolius rdest tupolistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 35

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.