Krvavý a Kačležský rybník

R.JH.04
Lokalizace: 49.112513N 15.109255E
Rozloha: 679,683 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, NPP
Nadmořská výška: 528 - 583 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Dva sousedící rybníky v zemědělské, místy i zalesněné krajině. V blízkosti velkoplošná těžba rašeliny. V okolí rybníků luční společenstva, lada i pole, zčásti rozptýlená zeleň a lesy. Místy okraje rybníků rozčleněny deponiemi, zarůstajícími náletovou zelení. Na rybníku Krvavý zbytky kdysi rozsáhlých rákosin (dnes nejčastěji terestrický rákos na ploše několika ha). Významná lokalita pro hnízdící a protahující ptáky. Východně od Krvavého rybníka a jihozápadně od Kačležského rybníka zachovány zbytky původně mnohem rozsáhlejšího komplexu mezofilních, mokřadních, prameništních a rašelinných společenstev sv. Molinion, Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis, Calthion. Na Kačležském rybníku se vyskytuje charakteristická flóra obnaženého dna.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,398 ha 0,06 4
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 1,527 ha 0,22 4
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,429 ha 0,06 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,736 ha 0,4 2,26
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 120,799 ha 17,77 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,919 ha 0,28 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 5,931 ha 0,87 3,1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,953 ha 0,14 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,728 ha 0,11 2,21
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,080 ha 0,16 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 64,282 ha 9,46 2,05
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1,003 ha 0,15 4
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,757 ha 0,11 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,830 ha 0,27 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 40,590 ha 5,97 3,06
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2013
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2017
Netopýři Vespertilio murinus netopýr pestrý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Pedicularis palustris všivec bahenní Silně ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Hydrocoloeus minutus racek malý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2012
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Cygnus cygnus labuť zpěvná -- BD I -- -- 2014
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2018
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2012
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 191

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.