Dědek u Slavonic

R.JH.03
Lokalizace: 49.016093N 15.301408E
Rozloha: 20,965 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 577 - 600 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník uprostřed smrkového lesa se zrašelinělými břehy (cca 50 % obvodu). Lokalita je cenná zejména hydrobiologicky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,200 ha 0,95 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,466 ha 6,99 2,5
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,229 ha 1,09 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,455 ha 2,17 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,052 ha 0,25 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,439 ha 2,1 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,117 ha 0,56 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 9,550 ha 45,55 1,76

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Houby Vibrissea truncorum míhavka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Netopýři Myotis mystacinus netopýr vousatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 33

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.