Vidnavské mokřiny

R.JE.05
Lokalizace: 50.381121N 17.198883E
Rozloha: 48,920 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 225 - 246 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rašelinné louky planárního stupně vznikly přirozeným zazemňováním bažin v bezodtokém území pod vlivem záplav Vidnávky. Na iniciální stádia hydroserie, která se nedochovala, navazují společenstva sv. Magnocaricion elatae, vývoj probíhá přes svaz Caricion paradoxae k loukám blízkým sv. Monilion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,202 ha 0,41 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,164 ha 0,33 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,622 ha 1,27 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4,878 ha 9,97 1,86
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2,005 ha 4,1 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6,676 ha 13,65 1,15
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,248 ha 2,55 1,7
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 5,901 ha 12,06 1,59
L1 Mokřadní olšiny -- -- 11,655 ha 23,82 1,36
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,016 ha 0,03 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,525 ha 1,07 3
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,047 ha 0,1 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Carex umbrosa ostřice stinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex elata ostřice vyvýšená -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex lepidocarpa ostřice šupinoplodá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2020
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2020
Cévnaté rostliny Taraxacum copidophyllum pampeliška šavlovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2020
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Mechorosty Helodium blandowii plstnatec rašelinný -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Myosotis discolor pomněnka různobarvá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Berula erecta potočník vzpřímený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis subsp. majalis prstnatec májový pravý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Stellaria palustris ptačinec bahenní -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
První 1 2 3 4 5 6 7 8 Poslední Zobrazeno: 45 - 60 z 117

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.