Vidnavské mokřiny

R.JE.05
Lokalizace: 50.381121N 17.198883E
Rozloha: 48,920 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 225 - 246 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rašelinné louky planárního stupně vznikly přirozeným zazemňováním bažin v bezodtokém území pod vlivem záplav Vidnávky. Na iniciální stádia hydroserie, která se nedochovala, navazují společenstva sv. Magnocaricion elatae, vývoj probíhá přes svaz Caricion paradoxae k loukám blízkým sv. Monilion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,202 ha 0,41 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,164 ha 0,33 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,622 ha 1,27 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4,878 ha 9,97 1,86
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2,005 ha 4,1 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6,676 ha 13,65 1,15
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,248 ha 2,55 1,7
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 5,901 ha 12,06 1,59
L1 Mokřadní olšiny -- -- 11,655 ha 23,82 1,36
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,016 ha 0,03 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,525 ha 1,07 3
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,047 ha 0,1 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex lepidocarpa ostřice šupinoplodá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2016
Cévnaté rostliny Crepis mollis škarda měkká -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 117

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.