Ostruženské rybníky

R.JC.02
Lokalizace: 50.444033N 15.30443E
Rozloha: 69.652 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 269 - 287 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 25.899 ha 37.18 3.76
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.439 ha 4.94 3.54
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.986 ha 2.85 3.55
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.046 ha 0.07 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 12.574 ha 18.05 1.91
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.424 ha 0.61 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4.187 ha 6.01 2.15
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3.154 ha 4.53 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.256 ha 8.98 3.33
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.579 ha 0.83 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 3.101 ha 4.45 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.138 ha 0.2 2.37

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ptáci Porzana parva chřástal malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Philomachus pugnax jespák bojovný -- BD I -- -- 2014
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2015
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Perdix perdix koroptev polní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 72

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.