Jinolické rybníky

R.JC.01
Lokalizace: 50.485629N 15.299679E
Rozloha: 141.910 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Soustava rybníků
Nadmořská výška: 290 - 411 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava rybníků s rašeliništěm Libunec.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.859 ha 2.01 2.71
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.344 ha 0.24 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 19.047 ha 13.42 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.109 ha 0.08 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.707 ha 2.61 3.09
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.803 ha 1.27 1.84
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.576 ha 1.82 2.26
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 1.566 ha 1.1 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.700 ha 0.49 1.75
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4.919 ha 3.47 1.18
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.521 ha 1.78 1.8
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.134 ha 0.8 2.29
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 18.847 ha 13.28 2.54
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.502 ha 0.35 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.101 ha 0.07 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Berberis vulgaris dřišťál obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2001
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Laserpitium prutenicum hladýš pruský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Aster amellus hvězdnice chlumní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 67

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.