Jinolické rybníky

R.JC.01
Lokalizace: 50.485629N 15.299679E
Rozloha: 141,910 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: CHKO, PP
Nadmořská výška: 290 - 411 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava rybníků s rašeliništěm Libunec.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2,859 ha 2,01 2,71
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,344 ha 0,24 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 19,047 ha 13,42 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,109 ha 0,08 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,706 ha 2,61 3,09
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,804 ha 1,27 1,84
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,576 ha 1,82 2,26
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 1,566 ha 1,1 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,699 ha 0,49 1,75
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4,919 ha 3,47 1,18
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,521 ha 1,78 1,8
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1,134 ha 0,8 2,29
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 18,848 ha 13,28 2,54
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,502 ha 0,35 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0,101 ha 0,07 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2012
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2015
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Laserpitium prutenicum hladýš pruský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Gentianella amarella hořeček nahořklý Silně ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Gentianella amarella subsp. amarella hořeček nahořklý pravý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Cévnaté rostliny Aster amellus hvězdnice chlumní Ohrožený -- -- -- 2013
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2010
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 59

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.