Vypálenky

R.HO.05
Lokalizace: 48.974791N 17.325711E
Rozloha: 104,509 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP
Nadmořská výška: 163 - 175 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,081 ha 0,08 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,041 ha 0,04 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,041 ha 0,04 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,131 ha 0,13 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,806 ha 0,77 1,49
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,084 ha 0,08 3,29
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 49,007 ha 46,89 1,15
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,596 ha 0,57 4
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,244 ha 0,23 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,447 ha 1,38 2,74
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,413 ha 0,39 2,58

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2017
Ptáci Gallinago media bekasina větší Ohrožený BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2017
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2017
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2017
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2013
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Vířníci Lecane subtilis -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 88

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.