Niva potoka Kazivce

R.HO.04
Lokalizace: 48.904151N 17.615871E
Rozloha: 39,663 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Nadmořská výška: 450 - 519 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedná se o původní tok potoka v různě široké nivě, se slepými rameny, pobřežními křovinami, nivními loukami a prameništi na přilehlých svazích.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,218 ha 0,55 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,004 ha 0,01 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,235 ha 3,11 1,13
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,152 ha 0,38 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,051 ha 0,13 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 4,803 ha 12,11 1,23
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,320 ha 0,81 1,16
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 3,525 ha 8,89 1,58
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 4,079 ha 10,28 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,033 ha 0,08 2
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 5,821 ha 14,68 1,43
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 2,487 ha 6,27 1,63
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3,112 ha 7,85 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,535 ha 3,87 1,82
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,430 ha 6,13 1,9
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Typha shuttleworthii orobinec stříbrošedý -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Brouci Eubria palustris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2011
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Cévnaté rostliny Dactylorhiza incarnata prstnatec pleťový Silně ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Galium mollugo svízel povázka -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Cévnaté rostliny Cirsium pannonicum pcháč panonský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Potentilla alba mochna bílá -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Prunella grandiflora černohlávek velkokvětý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Pulmonaria mollis plicník měkký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Staphylea pinnata klokoč zpeřený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 38

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.