Niva potoka Kazivce

R.HO.04
Lokalizace: 48.904151N 17.615871E
Rozloha: 39,663 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Nadmořská výška: 450 - 519 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedná se o původní tok potoka v různě široké nivě, se slepými rameny, pobřežními křovinami, nivními loukami a prameništi na přilehlých svazích.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,010 ha 0,03 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,033 ha 0,08 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,430 ha 6,13 1,9
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,218 ha 0,55 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,051 ha 0,13 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,320 ha 0,81 1,16
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 2,048 ha 5,16 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3,112 ha 7,85 3
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,004 ha 0,01 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,370 ha 0,93 1
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,251 ha 3,15 1,4
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,152 ha 0,38 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,535 ha 3,87 1,82
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,235 ha 3,11 1,13
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 4,803 ha 12,11 1,23
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Eubria palustris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Pulmonaria mollis plicník měkký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Ornithogalum brevistylum snědek krátkočnělečný -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Polygala major vítod větší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Potentilla alba mochna bílá -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Prunella grandiflora černohlávek velkokvětý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2011
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Staphylea pinnata klokoč zpeřený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Tetragonolobus maritimus ledenec přímořský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Thesium linophyllon lněnka lnolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 38

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.