Niva potoka Kazivce

R.HO.04
Lokalizace: 48.904151N 17.615871E
Rozloha: 39,663 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Nadmořská výška: 450 - 519 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedná se o původní tok potoka v různě široké nivě, se slepými rameny, pobřežními křovinami, nivními loukami a prameništi na přilehlých svazích.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,218 ha 0,55 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 4,803 ha 12,11 1,23
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 3,525 ha 8,89 1,58
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,511 ha 1,29 4
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,953 ha 4,92 1
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 4,079 ha 10,28 2
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,251 ha 3,15 1,4
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,370 ha 0,93 1
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 2,048 ha 5,16 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,004 ha 0,01 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,320 ha 0,81 1,16
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,051 ha 0,13 2
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,010 ha 0,03 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,430 ha 6,13 1,9
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,152 ha 0,38 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Typha shuttleworthii orobinec stříbrošedý -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Brouci Eubria palustris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2011
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Cévnaté rostliny Dactylorhiza incarnata prstnatec pleťový Silně ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Galium mollugo svízel povázka -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Cévnaté rostliny Cirsium pannonicum pcháč panonský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Potentilla alba mochna bílá -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Prunella grandiflora černohlávek velkokvětý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Pulmonaria mollis plicník měkký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Staphylea pinnata klokoč zpeřený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 38

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.