Písečný rybník

R.HO.03
Lokalizace: 48.96356N 17.152871E
Rozloha: 49,631 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Nadmořská výška: 181 - 185 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Větší, nyní značně eutrofizovaný rybník s členitými břehy s většími rákosovými porosty, porosty vodních rostlin a slatinnou loukou u JV břehu.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,008 ha 0,02 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,179 ha 0,36 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,341 ha 0,69 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,056 ha 0,11 3
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,604 ha 1,22 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,187 ha 2,39 1,39
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,107 ha 6,26 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,416 ha 10,91 1
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 13,800 ha 27,81 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Armeria vulgaris trávnička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2014
Ptáci Aythya nyroca polák malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Brouci Bagous rotundicollis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Bothrideres bipunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Vážky Brachytron pratense šídlo luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Bufotes viridis ropucha zelená Silně ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2013
Cévnaté rostliny Carex hostiana ostřice Hostova Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 139

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.