Mutěnice-Zbrod

R.HO.01
Lokalizace: 48.920262N 17.063838E
Rozloha: 467,445 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL
Nadmořská výška: 166 - 195 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mokrá louka, hnízdiště bahňáků. Na louce je v současné době rybník těsně před dokončením, vegetace na celé louce byla při jeho stavbě zlikvidována. Při stavbě rybníka byly vytvořeny podmínky pro rozvoj široké litorální zóny.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 33,107 ha 7,08 1,77
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 15,871 ha 3,4 1,73
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 49,484 ha 10,59 1,86
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,181 ha 0,47 2,7
L6.3 Panonské teplomilné doubravy na písku 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 4,307 ha 0,92 2,68
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4,407 ha 0,94 2,18
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5,023 ha 1,07 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 8,345 ha 1,79 2
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 7,267 ha 1,55 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,687 ha 0,36 2,25
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 45,645 ha 9,76 2,93
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,741 ha 0,16 3,96
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8,103 ha 1,73 3,32
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0,183 ha 0,04 4
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2,340 ha 0,5 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Phalaropus lobatus lyskonoh úzkozobý -- BD I -- -- 2020
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2020
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2020
Netopýři Barbastella barbastellus netopýr černý Kriticky ohrožený HD II, HD IV -- -- 2014
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Netopýři Myotis brandtii netopýr Brandtův Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Ptáci Sterna paradisaea rybák dlouhoocasý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Branta ruficollis berneška rudokrká -- BD I -- -- 2020
Netopýři Myotis mystacinus netopýr vousatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Netopýři Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 220

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.