Javorka, Lukavecký a Chotečský potok

R.HK.08
Lokalizace: 50.390969N 15.550572E
Rozloha: 634,412 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 232 - 516 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Téměř celý tok říčky Javorky a dolní úseky Lukaveckého a Chotečského potoka. Všechny toky protékají spíše bezlesou zemědělskou krajinou. Střídají se regulované a neregulovaé úseky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,002 ha -- 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,936 ha 0,15 3,51
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,408 ha 0,06 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 45,064 ha 7,1 3,24
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 2,261 ha 0,36 2,9
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 3,542 ha 0,56 2,03
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 16,428 ha 2,59 3,27
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1,156 ha 0,18 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4,148 ha 0,65 3,37
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 15,586 ha 2,46 2,08
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1,559 ha 0,25 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,029 ha -- 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 45,968 ha 7,25 3,99
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,908 ha 0,3 2,75
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,047 ha 0,01 3,69
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2012
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Měkkýši Anodonta cygnea škeble rybničná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Rhus hirta škumpa orobincová -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Echinocystis lobata štětinec laločnatý -- -- -- BL2 2012
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2017
První 1 2 3 4 5 6 Zobrazeno: 75 - 86

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.