Javorka, Lukavecký a Chotečský potok

R.HK.08
Lokalizace: 50.390969N 15.550572E
Rozloha: 634,412 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 232 - 516 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Téměř celý tok říčky Javorky a dolní úseky Lukaveckého a Chotečského potoka. Všechny toky protékají spíše bezlesou zemědělskou krajinou. Střídají se regulované a neregulovaé úseky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,202 ha 0,03 3,76
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,908 ha 0,3 2,75
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,832 ha 0,13 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,174 ha 0,03 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4,148 ha 0,65 3,37
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,047 ha 0,01 3,69
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,002 ha -- 2
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,012 ha -- 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,213 ha 0,03 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 3,542 ha 0,56 2,03
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,936 ha 0,15 3,51
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1,156 ha 0,18 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,029 ha -- 1
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,200 ha 0,03 2,49
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,897 ha 0,14 2,33
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Galeobdolon argentatum pitulník postříbřený -- -- -- BL2 2015
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Sylvia nisoria pěnice vlašská Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Melica picta strdivka zbarvená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2014
První 1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 63

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.