Javorka, Lukavecký a Chotečský potok

R.HK.08
Lokalizace: 50.390969N 15.550572E
Rozloha: 634,412 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 232 - 516 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Téměř celý tok říčky Javorky a dolní úseky Lukaveckého a Chotečského potoka. Všechny toky protékají spíše bezlesou zemědělskou krajinou. Střídají se regulované a neregulovaé úseky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,029 ha -- 1
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,200 ha 0,03 2,49
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,012 ha -- 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 2,261 ha 0,36 2,9
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4,290 ha 0,68 2,72
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,832 ha 0,13 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,408 ha 0,06 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1,559 ha 0,25 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,777 ha 0,44 2,03
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,897 ha 0,14 2,33
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,002 ha -- 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 15,586 ha 2,46 2,08
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,908 ha 0,3 2,75
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 3,542 ha 0,56 2,03
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,202 ha 0,03 3,76
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2012
Měkkýši Pisidium moitessierianum hrachovka nepatrná -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Měkkýši Pisidium supinum hrachovka obrácená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Měkkýši Pisidium amnicum hrachovka říční -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Fraxinus pennsylvanica jasan pensylvánský -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2013
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2012
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2012
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2014
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 85

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.