Javorka, Lukavecký a Chotečský potok

R.HK.08
Lokalizace: 50.390969N 15.550572E
Rozloha: 634,412 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 232 - 516 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Téměř celý tok říčky Javorky a dolní úseky Lukaveckého a Chotečského potoka. Všechny toky protékají spíše bezlesou zemědělskou krajinou. Střídají se regulované a neregulovaé úseky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,200 ha 0,03 2,49
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 154,888 ha 24,41 3,23
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,777 ha 0,44 2,03
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,897 ha 0,14 2,33
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,174 ha 0,03 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,832 ha 0,13 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 4,265 ha 0,67 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 19,606 ha 3,09 3,29
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,012 ha -- 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4,290 ha 0,68 2,72
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,202 ha 0,03 3,76
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,213 ha 0,03 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,047 ha 0,01 3,69
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,908 ha 0,3 2,75
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 45,968 ha 7,25 3,99
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Rhus hirta škumpa orobincová -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2012
Měkkýši Unio pictorum velevrub malířský Kriticky ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2015
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2012
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Galinsoga quadriradiata pěťour srstnatý -- -- -- BL3 2012
Cévnaté rostliny Galeobdolon argentatum pitulník postříbřený -- -- -- BL2 2015
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2017
Cévnaté rostliny Fraxinus pennsylvanica jasan pensylvánský -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2012
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 85

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.