Rameno u Stříbrného rybníka

R.HK.05
Lokalizace: 50.208524N 15.887857E
Rozloha: 14.854 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Nadmořská výška: 231 - 232 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Slepé rameno Orlice protékané Stříbrným potokem.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.644 ha 4.34 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.381 ha 2.57 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.130 ha 0.88 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.049 ha 7.06 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.242 ha 1.63 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.859 ha 5.79 2.28
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.319 ha 2.14 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.483 ha 3.25 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.881 ha 5.93 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.105 ha 0.7 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Corydalis intermedia dymnivka bobovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Měkkýši Pisidium supinum hrachovka obrácená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ryby a mihule Leuciscus idus jelec jesen Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Viburnum lantana kalina tušalaj -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2010
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- -- BL3 2004
Cévnaté rostliny Reynoutria japonica var. japonica křídlatka japonská pravá -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Batrachium trichophyllum lakušník niťolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Batrachium circinatum lakušník okrouhlý -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Batrachium fluitans lakušník vzplývavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2010
Měkkýši Physa fontinalis levatka říční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 41

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.