Velké jezero

R.HK.02
Lokalizace: 50.188252N 15.819335E
Rozloha: 16,703 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Nadmořská výška: 226 - 229 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Staré labské rameno s hodnotnými břehovými porosty, částečně narušené blízkostí obce (Třebeš). Navazuje na lokalitu U Velkého jezera.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,072 ha 0,43 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3,104 ha 18,59 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,386 ha 2,31 1,24
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,722 ha 4,32 2,6
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,111 ha 0,67 1,84
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,395 ha 2,36 1,14

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2004
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- -- BL3 2004
Cévnaté rostliny Carex buekii ostřice Buekova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2002
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Nuphar lutea stulík žlutý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Ryby a mihule Anguilla anguilla úhoř říční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Plazi Trachemys scripta želva nádherná -- -- -- BL3, 1143/2014 2010

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.