Roudnička – Datlík a slatinné louky

R.HK.01
Lokalizace: 50.171789N 15.835895E
Rozloha: 35,774 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 244 - 249 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Několik rybníků s litorálními porosty a rákosinami. Slatinná louka u rybníka Roudnička.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,380 ha 3,86 2,34
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,165 ha 0,46 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 8,521 ha 23,82 1,78
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,335 ha 0,94 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,675 ha 7,48 1,93
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,171 ha 0,48 1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,000 ha -- 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4,776 ha 13,35 1,24
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,441 ha 4,03 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,159 ha 0,44 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2,757 ha 7,71 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,119 ha 0,33 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2017
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2020
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2017
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Vespertilio murinus netopýr pestrý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Myotis myotis netopýr velký Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 40

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.