Kamenec

R.FM.08
Lokalizace: 49.676539N 18.393563E
Rozloha: 12,796 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 317 - 328 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Malé jezírko s živým rašeliništěm ve štěrkopísčitých náplavech risské terasy řeky Morávky. Břehy jezírka jsou bažinaté s porosty sítin, ostřic a hojným výskytem rašeliníků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,049 ha 0,38 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,046 ha 0,36 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3,601 ha 28,14 1,39
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3,776 ha 29,51 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,108 ha 0,84 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,776 ha 6,06 1,75
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,836 ha 14,35 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Acylophorus glaberrimus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Brouci Ceutorhynchus pervicax -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2009
Brouci Eubria palustris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2009
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2009
Cévnaté rostliny Monotropa hypopitys hnilák smrkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Dryopteris expansa kapraď podobná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Valeriana simplicifolia kozlík celolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 57

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.