Profil Morávky

R.FM.04
Lokalizace: 49.666606N 18.392778E
Rozloha: 169,192 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, NPP, PP
Nadmořská výška: 298 - 350 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Společenstvo řady úvalových luhů v širokých aluviích pahorkatin na štěrkových terasách. Přirozený tok řeky Morávky v km 1.1-3.45 a související lesní porosty s rozšířením na území dále podél (proti) toku až k obci Vyšné Lhoty. Neupravený štěrkonosný tok řeky Morávky zde místy meandruje a vytváří štěrková pole. Jedinečnost společenstev lužních lesů je dána prostorovou, druhovou a věkovou skladbou dřevin a keřového patra. Lesní společenstva patří k úvalovým luhům, vyskytujících se v širokých aluviích pahorkatin (štěrkovitý jilmový luh). Výjimečnost toku a jeho štěrkových lavic dokumentuje výskyt 66 druhů ploštic (pronikají i horské druhy).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 6,738 ha 3,98 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 10,106 ha 5,97 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,673 ha 0,4 1,23
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,509 ha 0,89 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 112,744 ha 66,64 1,34
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 12,705 ha 7,51 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Carabus ulrichii střevlík Ulrichův Ohrožený -- -- -- 2018
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2011
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Cryptocephalus sexpunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Lepyrus palustris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Oomorphus concolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2018
Brouci Perileptus areolatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Phaedon laevigatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Rugilus angustatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Trichius fasciatus zdobenec skvrnitý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Zorochros flavipes -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Zorochros meridionalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Arum cylindraceum árón východní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Arum maculatum árón plamatý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
První 1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 60

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.