V Podolánkách

R.FM.03
Lokalizace: 49.468932N 18.354911E
Rozloha: 75,193 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 641 - 750 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lesní porosty na rašelinném podkladě v pramenné oblasti Čeladenky (podmáčená jedlová smrčina a kyselá smrková jedlina na pseudogleji). Ve stromovém patře je dominantní smrk, vtroušen je buk lesní a na silně zamokřených lokalitách olše šedá a lepkavá.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,016 ha 0,02 1
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 1,557 ha 2,07 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,050 ha 0,07 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,023 ha 0,03 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,010 ha 0,01 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,026 ha 0,03 3
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,003 ha -- 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 57,510 ha 76,48 2,16
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2,096 ha 2,79 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,845 ha 1,12 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,262 ha 0,35 1,88
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,119 ha 0,16 2
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,820 ha 2,42 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2020
Cévnaté rostliny Gentiana asclepiadea hořec tolitovitý Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2020
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2020
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2018
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2013
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 37

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.