Staré Hamry – Mlýn

R.FM.02
Lokalizace: 49.48071N 18.405706E
Rozloha: 251,853 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO
Nadmořská výška: 494 - 768 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Vrchoviště v komplexu smrčin Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,735 ha 0,69 2
K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů 3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) 0,259 ha 0,1 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,092 ha 0,04 2
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6,273 ha 2,49 1,73
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 11,442 ha 4,54 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,709 ha 0,28 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,783 ha 0,71 2,97
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3,469 ha 1,38 2,04
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 121,091 ha 48,08 2,05
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,872 ha 1,54 2
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,105 ha 0,04 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,315 ha 0,52 2
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 3,872 ha 1,54 2
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 3,197 ha 1,27 1,49
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4,829 ha 1,92 1,5
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Abdera flexuosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Aconitum firmum subsp. moravicum oměj tuhý moravský Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Aster novi-belgii hvězdnice novobelgická -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Barbarea vulgaris subsp. arcuata barborka obecná obloučnatá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Cévnaté rostliny Batrachium aquatile lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2013
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Calla palustris ďáblík bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 56

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.