Niva Nemanického potoka

R.DO.01
Lokalizace: 49.456454N 12.69522E
Rozloha: 514,185 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Nadmořská výška: 535 - 700 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlá mozaika mokřadních porostů v aluviu potoka – rákosiny, porsty vysokých ostřic, společenstva sv. Calthion, mezofylní a smilkové louky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 130,357 ha 25,35 2,08
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 4,137 ha 0,8 3,91
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,452 ha 0,09 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 49,402 ha 9,61 2,01
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 71,946 ha 13,99 1,64
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 18,617 ha 3,62 3,22
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,265 ha 0,05 4
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,211 ha 0,04 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3,918 ha 0,76 1,72
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 16,756 ha 3,26 1,17
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,027 ha 0,01 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 14,166 ha 2,76 2,3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 20,517 ha 3,99 2,49
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,578 ha 0,31 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10,721 ha 2,09 1,43
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2018
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Savci Crocidura leucodon bělozubka bělobřichá Ohrožený -- -- -- 2018
Savci Muscardinus avellanarius plšík lískový Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Netopýři Myotis bechsteinii netopýr velkouchý Silně ohrožený HD II, HD IV Chybí údaje (DD) -- 2015
Savci Mustela putorius tchoř tmavý -- HD V Chybí údaje (DD) -- 2015
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Savci Cervus nippon sika -- -- Nevyhodnocený (NE) BL2 2018
Savci Ovis aries musimon muflon -- -- Nevyhodnocený (NE) BL2 2018
Savci Neovison vison norek americký -- -- Nevyhodnocený (NE) BL1 2013
První 1 2 3 4 5 6 7 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 103

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.